Provozní řád


Provozní řád

KROUŽKY NA PALMOVCE, Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8
(dále jen „kroužky“)

Zřizovatel: Křesťanské společenství mládeže, Za vodárnou 1767/33, Libeň, 182 00 Praha
Provozovatel: Kroužky na Palmovce

Prostory, ve kterých probíhají kroužky, jsou návštěvníkům a jejich účastníkům přístupné pouze v běžné provozní době (aktuální provozní doba je dostupná na www.krouzkynapalmovce.cz u jednotlivých kroužků).

Personální osazení vedoucích jednotlivých kroužků (dále jen „lektoři“) je uvedeno vždy v rozvrhu kroužků na dané pololetí (případně na www.krouzkynapalmovce.cz).

Přihlášení na kroužek

 1. Dítě je přihlášeno na kroužek po vyplnění přihlášky na internetových stránkách www.krouzkynapalmovce.cz/prihlaska-on-line/, po jejím vyplnění obdrží rodič emailem potvrzení. Přihlášku je třeba podepsat účastníkem (zákonným zástupcem) a přinést na první hodinu lektorovi. Kromě předání podepsané přihlášky je další podmínkou zaplacení kurzovného na účet: 250538364/0300, variabilní a specifický symbol budou upřesněny v elektronickém potvrzení přihlášky (variabilní symbol je jedinečný pro každý kroužek a specifický symbol je jedinečný pro každé dítě).
 2. Údaje k platbě obdrží rodiče poté co dostanou emailem potvrzení o přijetí přihlášky.
 3. Pokud je v kroužku ještě volné místo a nenarušil by se tím celý kurz, je možné přijmout dítě i v průběhu kurzu.

Organizace kroužků a provozního dne:

 1. Před začátkem kroužků obdrží rodiče informace o délce trvání kurzu a o předpokládaném průběhu jednotlivých lekcí. Jejich konkrétní náplň pak určuje lektor, a to v závislosti na dovednostech, schopnostech a momentálním rozpoložení dětí.
 2. Lektor vede evidenci příchozích dětí na jednotlivé lekce a rodiče mají právo do této evidence po předchozí domluvě nahlížet.
 3. Prostory, ve kterých probíhají kroužky, otevírá lektor vždy s dostatečným předstihem, před zahájením každé jednotlivé lekce. Bez vědomí některého z lektorů, provozovatele nebo zřizovatele se v prostorách nesmí zdržovat žádné osoby.
 4. Po skončení dané lekce má lektor povinnost vyčkat vyzvednutí posledního účastníka lekce rodičem, zákonným zástupce či jinou osobou, která je uvedena v přihlášce či prohlášení zákonného zástupce, ledaže je dle pokynů zákonného zástupce dítě oprávněno odcházet z kroužku samo.
 5. Prostory, ve kterých probíhají kroužky, uzavírá lektor vždy po té, co se přesvědčí o tom, že v prostorách již nikdo další není.

Organizace přítomnosti účastníků lekcí (dětí a rodičů):

 1. Do kroužků mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Rodiče nesmí do kroužků vodit ani děti s podezřením na začínající nemoc. Trpí-li dítě alergickou rýmou nebo kašlem, je povinností rodičů doložit lékařské potvrzení z alergologie.
 2. Do kroužků mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém či páchnoucím ošacení.
 3. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese doprovod dítěte, v případě jeho přítomnosti na lekci, a to po celou dobu pobytu v prostorách kroužků, v případně nepřítomnosti rodičů nese odpovědnost lektor dané lekce.
 4. Děti nesmí samostatně opouštět prostory učebny, ve které probíhá lekce. V případě nutnosti použití WC je lektor povinen zajistit bezpečnost dítěte, které učebnu opouští.
 5. Děti, případně rodiče, se musí chovat k vybavení učeben a všem materiálům poskytnutým k lekci ohleduplně, aby nedošlo k jejich poškození a zároveň dbát na bezpečnost všech přítomných osob. Vždy je bezpodmínečně nutné se řídit pokyny lektora.

Obecná ustanovení:

 1. Vstup do prostor kroužků je možný pouze v přezůvkách, ponožkách, či s návleky.
 2. Svršky, obuv apod. se odkládají vždy na místech k tomu určených v jednotlivých učebnách.
 3. Za osobní věci je zodpovědný každý účastník. V případě krádeže či poškození kroužky nepřebírají zodpovědnost za vzniklou škodu.
 4. Každý má za povinnost informovat o přítomnosti neznámé osoby v prostorách kroužků některého z lektorů, zřizovatele nebo provozovatele.
 5. Každý má za povinnost informovat o vzniku jakékoli situace, která by mohla mít za následek ohrožení zdraví či bezpečnosti ostatních osob.
 6. Na lekcích nesmí být žádná z osob pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
 7. Konzumace jakýchkoli potravin a nápojů je povolena pouze s vědomím lektora, zřizovatele neboprovozovatele na jimi určených místech. Ke konzumaci nesmí nikdy docházet při práci s vybavením učeben.
 8. Všichni lektoři a účastníci lekcí (děti a rodiče) jsou povinni se řídit tímto Provozním řádem, stejně jako všemi ostatními řády a pokyny kroužků.
 9. Každý kroužek má svůj jednotlivý Řád.

Neodchozené lekce, vracení kurzovného

 1. V případě odhlášení dítěte do 10 dnů před začátkem kurzu, je vráceno 100 % kurzovného.
 2. Z provozních důvodů není možné vracet peníze za neodchozené lekce způsobené absencí dítěte ani je převézt do dalšího období.
 3. V případě dlouhodobější nepřítomnosti dítěte prokazatelně způsobené zdravotními problémy se řeší vrácení kurzovného individuálně, na základě žádosti rodičů, a po předložení lékařského potvrzení prokazujícího, že se dítě nemohlo daného kroužku účastnit.
 4. V případě mimořádné situace, kdy bude nutné zrušit konkrétní lekci, budou rodiče informováni emailem či telefonicky na kontakty uvedené v přihlášce. V takovém případě bude nabídnuta náhradní hodina, a pokud to nebude možné, bude kurzovné za danou lekci vráceno.
 5. V případě mimořádné situace, kdy bude nutné zrušit celý kroužek, bude poměrná část kurzovného za neodchozené lekce vrácena.

Pomůcky a zakázané předměty

 1. Informace o potřebných pomůckách, které si s sebou děti budou na kroužek nosit, obdrží rodiče před začátkem kroužků nebo na první lekci přímo od lektora. Lektor rovněž doporučí oděv a obuv vhodné pro daný kroužek.
 2. Na kroužky je zakázáno nosit jakékoli předměty, které by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, pokud si lektor takové předměty výslovně nevyžádá.
 3. Na kroužky je zakázáno nosit jakékoli omamné či návykové látky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Rodiče souhlasí s tím, aby Křesťanské společenství mládeže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávalo jimi poskytnuté osobní údaje své a jejich dětí, a to pro účely daňové evidence, evidence pro zdravotní pojišťovny a další evidence, které jsou nutné pro účel poskytování kroužků pro děti a veškerých případných událostí s tím souvisejících a dále pro vlastní marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány elektronicky či v papírové podobě, a to po dobu neurčitou.
 2. Rodiče souhlasí s tím, aby Křesťanské společenství mládeže pořizovalo v průběhu lekcí či v prostorách, kde se kroužky odehrávají, fotografické či video záznamy a používalo je k propagaci své činnosti.

Zajištění dalších organizačních a bezpečnostních opatření je dále specifikováno v řádech jednotlivých kroužků.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 7. 6. 2024

Řády jednotlivých kroužků: